Strona główna
O nas kursy instruktora fitness, kursy trenerskie Galeria zdjęć, kursy, szkolenia Kontakt - STOWARZYSZENIE PROMOTOR
 


UNIA EUROPEJSKA

Po raz pierwszy w 2010 roku Akademia Kulturystyki i Fitness „Promotor” otrzymała dotację na Szkolenia Instruktorów Sportu w Kulturystyce.
Szkolenia dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL):.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Celami szczegółowymi opracowanymi na podstawie diagnozy społeczno-ekonomicznej są:
- Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.
- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
- Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa.
- Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa.
- Wzrost spójności terytorialnej. 

Stowarzyszenie „Promotor” w roku 2011/2012 organizuje 3 szkolenia Instruktorów Sportu ze specjalnością Kulturystyka na podstawie priorytetu VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Kursy skierowane są do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych na terenie woj. Mazowieckiego, w przedsiębiorstwach sektora MSP, szkolnictwie, służbie zdrowia oraz ośrodków sportu i klubów fitness które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Od uczestników wymagane jest świadectwo maturalne.

Projekt obejmuje trzy edycje kursów weekendowych.

Program kursów został zaakceptowany przez Ministerstwo Sportu. Każdy z kursów składa się z części ogólnej i specjalistycznej.

Część ogólna. Łącznie  100 godziny. Szkolenia ogólne zawierać będą  następujące bloki tematyczne:
   Historia Kultury Fizycznej
   Pedagogika Wychowania Fizycznego
   Fizjologia Wysiłku fizycznego
   Psychologia wysiłku fizycznego
   Medycyna
   Teoria sportu
   Organizacja i przepisy ogólne w sporcie
   Rola i funkcje zrzeszeń i stowarzyszeń (m.in. IFBB)
   Promocja wykorzystania nowych form pracy i możliwości ich finansowanie.

Część specjalistyczna (kulturystyka). Zajęcia teoretyczne: 85 godzin. Zajęcia praktyczne: 65 godzin. Razem 150 godzin (w tym egzamin końcowy).

O uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność złożenia kompletu dokumentów zainteresowanych, spełniających założone kryteria dostępu (m.in. matura, 2 -letni staż ćwiczeń, zaświadczenie lekarskie).

dokumenty do pobrania poniżej :

www.promotor.waw.pl/index.php?id=szkolenia&zapisz=59

 

Kurs całkowicie finansowany jest ze środków UE .

I termin egzaminu - bezpłatny

II termin egzaminu ( poprawkowy ) - 100zł

III termin egzaminu ( poprawkowy ) - 200zł

Stowarzyszenie Promotor zaprasza do składania ofert na wynajem sali wykładowej oraz sali treningowej.

 

 
pozycjonowanie, usługi internetowe